-James Otis

Taxation without representation is tyranny.